Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Werkingssfeer
Op alle overeenkomsten tussen de heer R. Dammers h.o.d.n. Proper Finance, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Verwersstraat 26, 5211 HW ’s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 17235802 (hierna: Proper Finance) en haar opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Dienstverlening
• Proper Finance zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.
• Proper Finance verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen. Op Proper Finance rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Inschakeling van derden
Proper Finance is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. Proper Finance is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever
Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Proper Finance eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Overeenkomst van dienstverlening
De aan de Opdrachtgever verzonden overeenkomst van dienstverlening zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, tenzij de inhoud daarvan binnen acht dagen na datum verzending van die overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk is weerlegd.

Reclames
• Reclames betreffende de door Proper Finance in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend bij Proper Finance, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd.
• Reclames ter zake de kwaliteit van de door Proper Finance verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.
• De datum van ontvangst van de reclame bij Proper Finance is geldend voor de reclametermijn.
• Reclames geven aan de Opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

Betalingstermijn en verzuim
Ingeval de Opdrachtgever de door Proper Finance verzonden factuur niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de Opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan Proper Finance een rente verschuldigd van één procent per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één maand geldt).

Opschortingsrecht
• In geval de Opdrachtgever ten opzichte van Proper Finance in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.
• Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.

Verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever
Mocht Proper Finance tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent – gezien de omvang van de verstrekte opdracht – onvoldoende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de reeds door Proper Finance verrichte werkzaamheden.

Annulering opdracht
• Vanaf het moment dat de opdracht van dienstverlening door de Opdrachtgever is ondertekend en door Proper Finance retour is ontvangen, worden bij de opdrachtgever na annulering van de opdracht door de opdrachtgever – ongeacht de reden – de vergoeding welke is overeengekomen in de Overeenkomst van dienstverlening in rekening gebracht.
• Als de Opdrachtgever na annulering van de opdracht alsnog binnen een jaar na het beëindigen van de overeenkomst met Proper Finance een financieringsdeal overeenkomt die gebaseerd is op de verleende diensten van Proper Finance is alsnog de gehele provisie verschuldigd minus het bedrag dat reeds is voldaan.

Ontbinding overeenkomst
Proper Finance heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden:
• Indien de Opdrachtgever tekort schiet en na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming in verzuim blijft.
• Indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend dan wel in staat van faillissement is verklaard dan wel wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
• Indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn waarbij van Proper Finance niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.
• In deze situatie is de Opdrachtgever de betaling verschuldigd van hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst van dienstverlening.

Verplichtingen Opdrachtgever
• Opdrachtgever is verplicht alle voor de door Proper Finance te verrichten werkzaamheden en derhalve voor een correcte uitvoering van de opdracht benodigde gegevens aan Proper Finance te verstrekken.
• Opdrachtgever garandeert dat alle door haar verstrekte informatie juist, volledig en actueel is.
• Opdrachtgever vrijwaart Proper Finance tegen alle aanspraken van derden jegens Proper Finance ten gevolge van het niet volledig zijn van dan wel niet correct zijn van de door haar verstrekte dan wel niet verstrekte gegevens.
• Proper Finance heeft het recht de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden verplichtingen heeft voldaan.
• Opdrachtgever geeft toestemming aan de Opdrachtnemer om de door hem verstrekte gegevens te delen met partijen waar de financiering wordt aangevraagd.

Aansprakelijkheid
• Proper Finance geeft geen garanties met betrekking tot het realiseren van (her)financieringen.
• De aansprakelijkheid van Proper Finance is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar van beroepsaansprakelijkheid wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Op verzoek kan opdrachtgever inzage verkrijgen in de polis van de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheid verzekering. Het bedrag van de aanspraken uit hoofde van de verzekeringspolis is gemaximeerd tot een bedrag van € 1.000.000,–.
• Voor schade, waarvoor de door Proper Finance afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot de opdrachtsom.
• Proper Finance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
• Opdrachtgever vrijwaart Proper Finance voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

Overmacht
• Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst van dienstverlening niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
• Als deze situatie zich voordoet, hebben partijen het recht om de Overeenkomst van dienstverlening geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
• Indien deze situatie zich voordoet zal Proper Finance de vergoeding welke is overeengekomen in de Overeenkomst van dienstverlenging in rekening brengen.

Geheimhouding
• Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
• Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele cliënt, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Auteursrechtelijke bescherming
• Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Proper Finance uitgebrachte aanbiedingen, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door Proper Finance verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.
• De Opdrachtgever staat er voor in dat de opgestelde stukken zoals aanbiedingen, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke – behoudens zaken ter uitvoering van de overeenkomst – niet anders dan met schriftelijke toestemming van Proper Finance worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
• Indien Proper Finance na aanvaarding van een opdracht van Opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij Proper Finance en staat het Opdrachtgever niet vrij zonder toestemming van Proper Finance het concrete voorstel zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van intellectuele/ industriële eigendom, aan Proper Finance toebehorende, waardoor Opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens Proper Finance. Deze schade wordt begroot op hetgeen in de Overeenkomst van dienstverlening als totale vergoeding is overeengekomen.

Electronische communicatie
• Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen partijen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
• Opdrachtgever en Proper Finance zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
• Zowel Opdrachtgever als Proper Finance zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van deze risico’s.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
• Op alle verhoudingen tussen Proper Finance en de Opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
• Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.

Afwijkende bedingen
Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.